مطالب یافت شده برای برچسب : Awatmusic

اوات بوکانی بو دانیشتن ناکات ؟

سلاو ئازیزان و خوشه ویستان ، ئه م کاته و هه مو کاتی کتان باش

زور کس هه والی ماموستا ده پرسن و ده لین ماموستا بو گعده ناکات ؟

به کورته په یامیک له طرف ماموستای خوشه ویسته وه له خزمتانین ، لگلمان بن

( اوات پیج دات کام ، تاکه وب سایتی هونه رمندی میلی اوات بوکانی )